Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Geplant-en-Klaar!. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 1.3 Met deze aanvullende voorwaarden moet Geplant-en-Klaar! uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn gegaan. 1.4 Geplant-en-Klaar! behoudt zich het recht om van tijd tot tijd de algemene voorwaarden te wijzigen. 1.5 Door het gebruik van de internetsite van Geplant-en-Klaar! en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite. 1.6 Geplant-en-Klaar! is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met een koper. Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van Geplant-en-Klaar! dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiele koper tot het doen van een aanbod. Geplant-en-Klaar! behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, dan wel het aanbod te weigeren. 2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een telefonische bevestiging aan de koper wordt gegeven dan wel, in geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het opgegeven emailadres. 2.3 Indien uitdrukkelijk gebruik wordt gemaakt van een bestelling via de internetsite van Geplant-en-Klaar! komen de koper en Geplant-en-Klaar! overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Geplant-en-Klaar! zullen gelden als bewijs. Artikel 3: Prijzen 3.1 Alle prijzen zijn in euro's inclusief BTW, volgens de wettelijke voorschriften. 3.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs boven een radius van 50 kilometer rondom boxtel. 3.3 Geplant-en-Klaar! berekent bezorgkosten op basis van de meer dan de radius tellende kilometers inclusief retourkilometers tot de radius. 3.4 Prijzen voor bomen en vormbomen zijn uitsluitend inclusief het planten, graven plantgat, potgrond en boompalen. Artikel 4: Betaling 4.1 Bij de levering van de producten aan de koper, kan tot 1000 euro uitsluitend contant worden betaald. Bedragen vanaf 1000 euro kan contant betaald of zichtbaar worden overgeboekt direkt na levering en/of plaatsing van het plantgoed. 4.2 In geval van niet-tijdige betaling is Geplant-en-Klaar! bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen, met de betaling van rente en kosten. 4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is, de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de complete voldoening, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of 1,5% over een gedeelte van de maand. 4.4 Tevens komen alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook ten laste van de koper, die Geplant-en-Klaar! heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen van de (betalings)verplichtingen van de koper. 4.5 Bij onvolledige betaling vervalt het recht op garantie zoals in artikel 7.1 beschreven. Artikel 5: Leverings- en Plaatsingscondities 5.1 Bestellingen worden in overleg met de koper ingepland. 5.2 Indien een product niet tijdig geleverd en/of geplaatst kan worden, wordt u hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht. 5.3 Leveringen en/of plaatsingen vinden plaats op het door de koper aangegeven afleveradres. 5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico wat deze producten betreft, over op de koper. Indien de levering van bomen en vormbomen geschied inclusief het plaatsen zie artikel 7.1. 5.5 Plaatsing kan alleen geschieden indien er geen objecten in de grond zijn die niet met de spade of schep te verwijderen zijn.Dit naar deskundige beoordeling van Geplant-en-Klaar!. 5.6 Plaatsing kan alleen geschieden indien er zich geen objecten in een vierkante meter rond de plaats waar de nieuwe aanplant moet komen bevinden. Tevens moet deze vierkante meter vrij zijn van verharding. 5.7 In een omtrek van 4 meter vanaf de positie van aanplant dienen zich geen grote bomen te bevinden, d.w.z. Bomen met een stamomtrek van meer dan 30cm, gemeten op een meter boven maaiveld. 5.8 Indien er objecten zijn in en boven de grond zoals beschreven in artikel 5.5 en 5.6 kunnen deze vewijderd worden door Geplant-en-Klaar! tegen een vergoeding van 45 euro inclusief b.t.w. Per manuur. 5.9 Indien de objecten zoals beschreven in artikel 5.5 en 5.6 naar deskundig oordeel van Geplant-en-Klaar! niet te verwijderen zijn en/of de koper niet akkoord gaat met de in artikel 5.7 genoemde vergoeding van 45 euro per manuur, is Geplant-en-Klaar! bevoegd de overeenkomst met onmiddelijke ongang te ontbinden. Reeds gemaakte kosten blijven onverkort verhaalbaar op de gewezen koper. Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering en/of aflevering en plaatsing, pas op de koper over, nadat de koper aan alles wat volgens overeenkomst met Geplant-en-Klaar! verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Artikel 7: Aansprakelijkheid 7.1 Geplant-en-Klaar! geeft garantie op het aanslaan van de geplaatste bomen en vormbomen voor de termijn van een groeiseizoen en of maximaal twaalf maanden ingaande op het moment van aanplant. Deze garantie vervalt indien de verzorgingstips niet in acht zijn genomen en/of de koper zijn betalingsverplichting niet of niet volledig is nagekomen. 7.2 Indien naar deskundig oordeel van Geplant-en-Klaar! de geplaatste bomen en/of vormbomen niet beantwoorden aan de overeenkomst, heeft Geplant-en-Klaar! de keuze om de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten of de schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het desbetreffende product. 7.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en ook niet het recht tot het annuleren of ontbinden van de overeenkomst. Als de overschrijding van de leveringstermijn redelijkerwijs niet kan worden verlangd van de koper, kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden. Artikel 8: Overmacht 8.1 In geval van overmacht is Geplant-en-Klaar! niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht, dan wel wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, zonder dat Geplant-en-Klaar! gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersinvloeden, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, stakingen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers. 8.3 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Artikel 9: Intellectuele eigendom 9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom van weergeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met de internetsite berusten bij Geplant-en-Klaar!, haar toeleveranciers en andere rechthebbende. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, zoals verveelvoudigen. Artikel 10: Diversen 10.1 Geplant-en-Klaar! verwerkt de persoonsgegevens van de koper uitsluitend voor haar eigen doeleinden. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 10.2 Geplant-en-Klaar! verstrekt vrijblijvend advies over de producten. Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten met Geplant-en-Klaar! worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Geplant-en-Klaar!